Obec Medzibrod
Obec
Medzibrod

Zväz protifašistických bojovníkov

SZPB ZO Medzibrod vznikla v roku 1966 a jej prvým predsedom bol pán Jozef BALÁŽ. Po ňom  nastúpil pán Michal HRK, Dezider BALÁŽ, Valér PRAŠOVSKÝ,  Bartolomej Hraško – pôsobil najdlhšie 30 rokov a Ing. Vladimír HAVIAR. Terajším predsedom je Ing. Ján Pacek. Na výročnej členskej schôdzi, konanej 17. 8. 2014 bol zvolený na ďalšie trojročné obdobie výbor ZO SZPB a Revízna komisia: Ing. J. Pacek, J. Prašovský, K. Chromeková, V. Smolová, J. Haviar, Ing. V. Haviar, K. Ivaničová, M. Hrubá, J. Prievalská, M. Hrnčiarik. Organizácia má k 30.11.2014 71 členov, riadi sa zákonom č. 487 a Stanovami SZPB:

  • presadzuje odkaz slovenského národnoemancipačného hnutia začatého Štúrovcami, pokračujúci v rokoch 2. svetovej vojny a vyvrcholením SNP
  • dbá na pravdivé vysvetľovanie histórie boja za národné oslobodenie, proti fašizmu a nacizmu
  • iniciuje v orgánoch obce stálu starostlivosť, ochranu a údržbu pamätníkov, pamätných tabúľ padlých hrdinov národného boja za oslobodenie
  • verejne vystupuje proti extrémnym silám, propagajúcich nacionalizmus, šovinizmus, rasizmus, antisemitizmus, neofašizmus, neoľudáctvo a xenofóbiu

Naša ZO vypracúva každoročne Plán práce, v ktorom sú zahrnuté všetky akcie a podľa ktorého sa počas roka riadi:  

  • oslavy oslobodenie obce
  • akcia pre žiakov ZŠ „Po partizánskych chodníkoch“
  • oslavy SNP – uctenie si padlých hrdinov
  • prezentácia na haruľovej show
  • určenie výborových a členských schôdzí
  • spolupráca s Oblastným výborom v B. Bystrici pripravuje počas roka rôzne akcie, na ktorých sa zúčastňujú aj členovia ZO: oslava MDŽ a Dňa učiteľov,oslavy oslobodenia B. Bystrice a SNP,zájazdy po pamätných miestach,stretnutie generácií na Kaliští, povstalecké Vianoce

Čo ešte dodať na záver? Medzi sebou si pomáhame, pripomíname si okrúhle výročia našich členov, teší nás spolupráca so ZŠ, ktorá nám za pomoci pani učiteliek pripraví kultúrny program na naše členské schôdze, na ktorých sa porozprávame o svojich radostiach aj starostiach. To by bolo v skratke asi všetko, a ak by si chcel i Ty prísť medzi nás, naše dvere sú vždy otvorené.

 

Kontakt Ján Pacek, predseda ZO SZPB, mobil 0905 862 753