Menu
Obec Medzibrod
Obec
Medzibrod

Kompetencie obce

Kompetencie a poskytovanie služieb obcou, ktoré vyplývajú z osobitných predpisov

 
       Obec v zmysle § 15 písm. d) Výnosu č. 55 zo 4. marca 2014 Ministerstva financií SR o štandardoch pre
informačné systémy verejnej správy uvádza na svojom webovom sídle informácie týkajúce sa kompetencií
a poskytovaných služieb, ktoré pre obec vyplývajú z osobitných predpisov:
 
- vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a
   s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,
- zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce,
- rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,
- usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné
   stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb
   a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,
- utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky
  na jeho nezávislý výkon,
- zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev,
  obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok,
  pamiatkových území a pamätihodností obce,
- zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným
  odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie
  vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,
- utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie,
   ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru,
   osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
- plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce; určuje nariadením
   pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská,
- obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja
   jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí
   pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,
- vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce
  a rozvoja obce,
- zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie,
  iné právnické osoby a zariadenia,
- organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,
- zabezpečuje verejný poriadok v obci; nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané
  alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,
- plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,
- vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
- vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny,
- zabezpečuje používanie štátnych symbolov a symbolov obce,
- zabezpečuje používanie názvov ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovanie stavieb,
- vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
- zabezpečuje vnútroštátnu a medzinárodnú spoluprácu,
- zabezpečuje práva a povinnosti občanov pri hlásení ich pobytu,
- prijíma oznámenie o zhromaždení občanov,
- prijíma a vybavuje petície občanov,
- prijíma, eviduje, prešetruje, vybavuje a kontroluje vybavovanie sťažností fyzických osôb a právnických osôb,
- zabezpečuje usporadúvanie verejných zbierok,
- zabezpečuje úlohy vyplývajúce zo zákona:
            · spôsobe voľby prezidenta SR, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní platnom znení
            · voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky
            · voľbách do Európskeho parlamentu
            · voľbách do orgánov samosprávnych krajov
            · voľbách do orgánov samosprávy obcí 
            · spôsobe vykonania referenda 
- poskytuje súčinnosť súdnemu exekútorovi v rámci exekučného konania,  
- zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na obce vo veciach miestnych komunikácií a účelových komunikácií,
- určuje so súhlasom okresného dopravného inšpektorátu použitie dopravných značiek, dopravných zariadení a 
  povoľuje vyhradené parkoviská,
- zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku cestnej dopravy,
- zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku vodného hospodárstva,
- zabezpečuje plnenie úloh civilnej ochrany,
- zabezpečuje plnenie úloh na úseku sociálnych služieb, na úseku sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kuratele
  a pomoci v hmotnej núdzi,
- zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku územného plánovania stavebného poriadku  s pôsobnosťou
  stavebného úradu,
- zabezpečuje výkon štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny,
- plní úlohy zriaďovateľa škôl a školských zariadení,
- zabezpečuje výkon štátnej správy v školstve územnej samosprávy v rozsahu prenesenej pôsobnosti z orgánov
  štátnej správy,
- v rozsahu preneseného výkonu štátnej správy utvára podmienky na rozvoj telesnej kultúry, najmä na rozvoj športu
   pre všetkých a podporuje organizovanie telovýchovných, turistických a športových podujatí, vykonáva výstavbu,
   údržbu a správu športových obecných zariadení,
- v rámci samosprávnej pôsobnosti obec prijíma písomné oznámenia o zámere organizátorov zorganizovať na území
  obce verejné telovýchovné, športové a turistické podujatia,
- v rámci samosprávnej pôsobnosti obec prijíma písomné oznámenie usporiadateľa o zámere usporiadať verejné
  kultúrne podujatie na území obce, dozerá či sa podujatie koná v súlade s oznámením,
- v rámci samosprávnej pôsobnosti na úseku divadelnej činnosti môže zriaďovať alebo zakladať a zrušovať
  profesionálne divadlá ako právnické osoby, podporovať divadelné aktivity,
- v rámci samosprávnej pôsobnosti môže zriadiť alebo založiť múzeum alebo galériu,
- v rámci samosprávnej pôsobnosti  môže zriadiť osvetové zariadenie,
- v rámci samosprávnej pôsobnosti môže zriadiť obecnú knižnicu,
- vykonáva štátnu správu vo veciach tvorby a ochrany životného prostredia,
- plní úlohy vyplývajúce z programu odpadového hospodárstva, zodpovedá za nakladanie,
  s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce,
- zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku ochrany ovzdušia,
- v zmysle info zákona sprístupňuje informácie, ktoré má k dispozícii,
- zabezpečuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach,
- zabezpečuje plnenie úloh na úseku hazardných hier,
- zabezpečuje ochranu osobných údajov,
- zabezpečuje dodržiavanie metód a postupov verejného obstarávania,
- zabezpečuje plnenie povinností obce na úseku ochrany pred požiarmi,
- zabezpečuje plnenie prevádzkovania pohrebiska,
- zapisuje samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie obce,
- vyjadruje sa k žiadosti o vykonanie ohňostrojných prác, ktoré povoľuje obvodný banský úrad,
- upravuje podmienky na držanie psov,
- vytvára podmienky ochrany ľudí pred škodlivými účinkami fajčenia.

Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 30.5.2024, 23:45:54

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 30. 5. 2024
slabý dážď 24 °C 12 °C
piatok 31. 5. mierny dážď 20/12 °C
sobota 1. 6. mierny dážď 18/10 °C
nedeľa 2. 6. slabý dážď 15/10 °C