Menu
Obec Medzibrod
Obec
Medzibrod

Povinne zverejňované informácie

Spôsob zriadenia Obce, jeho právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry

Obec Medzibrod vznikla 1.1.1991 zo zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Obec je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky, združuje občanov, ktorí majú na jeho území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou Obec a jeho majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe. Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie.

Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia mesta:

a) orgánmi obce
b) miestnym referendom
c) zhromaždením obyvateľov obce

Orgány obce:

a) starosta obce
b) obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby ďalšie svoje orgány: komisie a iné dočasné výkonné, alebo kontrolné orgány a určuje im náplň práce. Organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom zabezpečuje obecný úrad.

Získavanie informácií a postup Obce pri vybavovaní žiadostí

Postup Obce Medzibrod pri vybavovaní žiadostí podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k  informáciám v platnom znení.

Podávanie žiadostí o sprístupnenie informácií Obcou Medzibrod a ich poskytovanie sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k  informáciám v platnom znení.

Žiadosti o sprístupnenie informácií možno podať:

 • poštou, na adresu:
  Obec Medzibrod
  Námestie hrdinov SNP 1
  976 96  Medzibrod
 • elektronickou poštou na e-mailovej adrese urad@obecmedzibrod.sk s využitím tlačiva „Žiadosť o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k  informáciám v znení neskorších úprav“.
 • elektronickým formulárom na portáli slovensko.sk
 • osobne počas úradných hodín v kancelárii obecného úradu na Námestí hrdinov SNP 1 v Medzibrode

Zo žiadosti o poskytnutie informácie musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, Obec Medzibrod vyzve žiadateľa, aby v lehote siedmych dní neúplnú žiadosť doplnil. Ak napriek výzve žiadateľ žiadosť nedoplní, Obec Medzibrod žiadosť odloží.

Žiadosť o sprístupnenie informácií Obec Medzibrod vybaví najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti, alebo odo dňa odstránenia nedostatkov na základe výzvy.

Spôsob úhrady nákladov za poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k  informáciám v znení neskorších úprav je upravený Vyhláškou Ministerstva financií SR č.481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií a Sadzobníkom úhrad za poskytnutie informácií Obcou Medzibrod.

Proti  rozhodnutiu o nesprístupnení požadovanej informácie je možné podať odvolanie  v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia starostovi Obce Medzibrod na adresu: Námestie hrdinov SNP 1, 976 96  Medzibrod.

O odvolaní proti rozhodnutiu o nesprístupnení požadovanej informácie rozhoduje starosta Obce Medzibrod. Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné sa odvolať.

Postup Obce Medzibrod pri vybavovaní sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v platnom znení.

Podávanie, prijímanie, prešetrovanie a vybavovanie sťažností doručených Obci Medzibrod sa riadi zákonom č. 9/2010 o sťažnostiach v platnom znení.

Sťažnosť je možné podať:

 • písomne, na adresu
  Obec Medzibrod, Námestie hrdinov SNP 1, 976 96  Medzibrod
 • elektronickou poštou na e-mailovej adrese urad@obecmedzibrod.sk

(V zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 9/2010 Z. z.  o sťažnostiach v platnom znení je nutné do 5 pracovných dní od podania sťažnosti potvrdiť ju vlastnoručným podpisom, alebo ju doručiť podpísanú zaručeným elektronickým podpisom.)

 (V zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 9/2010 Z. z.  o sťažnostiach v platnom znení je nutné do 5 pracovných dní od podania sťažnosti potvrdiť ju vlastnoručným podpisom.)

 • osobne počas úradných hodín v kancelárii Obecného úradu, Námestie hrdinov SNP 1, 96 96  Medzibrod

Sťažnosť je podanie fyzickej alebo právnickej osoby, ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou Obce Medzibrod, alebo poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti Obce Medzibrod.

Sťažnosťou nie je podanie, ktoré má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v ňom jednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho práva alebo právom chráneného záujmu sa osoba domáha, alebo poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti Obce Medzibrod, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené iným právnym predpisom, prípadne je sťažnosťou podľa osobitného predpisu alebo smeruje proti rozhodnutiu Obec Medzibrod vydanému v konaní podľa iného právneho predpisu.

Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať.

Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a musí byť sťažovateľom podpísaná.

Ak sťažnosť podaná v elektronickej forme nie je podpísaná a sťažovateľ ju do piatich pracovných dní od jej podania nepotvrdí vlastnoručným podpisom, sťažnosť sa odloží.

Obec Medzibrod je povinná prešetriť a vybaviť sťažnosť do 60 pracovných dní od jej doručenia. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže byť lehota na jej vybavenie predĺžená o ďalších 30 pracovných dní. Predĺženie lehoty sa sťažovateľovi oznamuje písomne s uvedením dôvodu pred uplynutím 60 dňovej lehoty na vybavenie.

Sťažnosť je vybavená odoslaním písomného oznámenia výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi.

Postup Obce Medzibrod pri vybavovaní petícií podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení.

Podávanie, prijímanie a vybavovanie petícií doručených Obci Medzibrod sa riadi zákonom  č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení.

Každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného záujmu alebo iného spoločného záujmu so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami na Obec Medzibrod.

Na zostavenie petície, obstaranie podpisov pod ňu a doručenie petície Obci Medzibrod môžu osoby podávajúce petíciu vytvoriť petičný výbor.

V petícii sa určí osoba na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci, ktorá dovŕšila 18 rokov veku. Ak je vytvorený petičný výbor, určia zástupcu členovia petičného výboru.

V petícii alebo v podpisovom hárku je osoba podporujúca petíciu povinná uviesť čitateľne svoje meno, priezvisko, adresu pobytu a svoj podpis ak ide o fyzickú osobu, alebo svoj názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu. Osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby uvedie čitateľne svoje meno, priezvisko, adresu pobytu a svoj podpis.

Osobám podporujúcim petíciu sa musí umožniť, aby sa s obsahom petície riadne oboznámili pred jej podpísaním. Ak podpisové hárky neobsahujú text petície, musia byť označené tak, aby bolo zrejmé, aká petícia sa má podporiť podpismi. Na každom podpisovom hárku musí byť uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu zástupcu.

Ak petícia obsahuje podpisové hárky, musí osoba podávajúca petíciu uviesť pod jej textom počet priložených podpisových hárkov. Podpisové hárky musia byť unikátne označené.

Petícia musí byť písomná, označená slovom „petícia“ a musí obsahovať predmet verejného alebo iného spoločného záujmu. Písomná forma sa považuje za zachovanú aj vtedy, ak je petícia podaná prostredníctvom petičného systému alebo je podaná elektronicky a podpísaná zaručeným elektronickým podpisom osoby podávajúcej petíciu.

Ak petícia nemá predpísané náležitosti, príslušný orgán verejnej moci do desiatich pracovných dní od jej doručenia písomne vyzve zástupcu alebo osobu, ktorá petíciu podala, aby odstránila nedostatky petície najneskôr do 30 pracovných dní od doručenia výzvy. Ak sa v ustanovenej lehote nedostatky petície neodstránia, Obec Medzibrod petíciu odloží.

Obec Medzibrod je povinná prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom. Výsledok vybavenia petície písomne oznámi do 30 pracovných dní od doručenia petície alebo od odstránenia jej nedostatkov zástupcovi. Vo zvlášť zložitých prípadoch Obec Medzibrod písomne oznámi zástupcovi, že petícia sa vybaví v lehote najneskôr do 60 pracovných dní.

Miesto, lehota a spôsob podávania opravného prostriedku

Miesto, lehota a spôsob podávania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené  podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k  informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ak Obec Medzibrod žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)  nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Proti tomuto rozhodnutiu môže žiadateľ podať odvolanie podľa § 19 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Odvolanie proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie sa podáva starostovi Obce Medzibrod.

Lehota, v ktorej je možné podať odvolanie voči odmietnutiu sprístupniť požadovanú informáciu je 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti.

Spôsob  podávania opravného prostriedku je písomný v tlačenej alebo elektronickej forme.

O odvolaní proti rozhodnutiu o nesprístupnení požadovanej informácie rozhoduje starosta Obce Medzibrod.

Žiadosť (64.36 kB)

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám (195.14 kB)

Sadzobník (292.5 kB)

Prehľad zákonov a predpisov (133.78 kB)

 

Dátum a čas

Dnes je streda, 12.6.2024, 16:22:06

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, streda 12. 6. 2024
slabý dážď 14 °C 11 °C
štvrtok 13. 6. mierny dážď 16/11 °C
piatok 14. 6. oblačno 22/7 °C
sobota 15. 6. oblačno 23/11 °C